ایرج.زنده.بودی


7 مهر 1398
کمیته فعالیتهای پیشنهادی هفته سالمند در مهرماه 98 با حضور مسئولین واحدهای ستادی برگزار گردید.
هفته جهانی سالمند با شعار" فرصت های برابر برای تمام سنین" از 3 تا 9 مهرماه در شهرستان اجرا می گردد.به همین منظور جلسه فعالیتهای پیشنهادی این هفته با حضور کلیه مسئولین واحدهای ستادی در اول مهرماه برگزار گردید.

 
 
 
< >