کاهش


15 شهريور 1393
به بهانه روز ملی بهورز: بهورز بنیادی ترین رکن نظام سلامت
صفیه مختاری: مربی آموزشگاه بهورزی شهرستان دیلم نقش‌ بهورزان‌ در سلامت ‌جامعه‌ حیاتی‌ است. امروز که ‌ما شاهد کاهش‌ مرگ‌ و میر مادران‌ و کودکان‌ هستیم،‌ باید همه‌ را مرهون ‌زحمات‌ و تلاش‌ بهورزان‌ بدانیم‌، زیرا ارتقای‌ شاخص ‌های‌ بهداشتی‌ کشور در گروی تل ...

 
 
 
< >