مهدی دامشی


سمت: مسئول روابط عمومی و سمعی و بصری 

تحصیلات: لیسانس کامپیوتر

پست سازمانی :کارشناس کامپیوتر

تاریخ استخدام: 17/7/1391


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >