درآمد و اسناد پزشکی


شرح وظایف:

1- تهيه آمار مراجعين به درمانگاهها ، سرويس هاي راديو لوژي ، آزمايشگاه ، دارو خانه و ساير واحدها بمنظور تجزيه و تحليل خدمات داده شده
2- انجام امور بايگاني پرونده ها بر اساس روش تعيين شده
3- راهنمائي و كمك به كار آموزان رشته پذيرش و مدارك پزشكي
4- كد گذاري بيماريها و تهيه اندكس بيماريها برابر روشهاي معمول يا بر اساس طبقه بندي بين المللي
5- تهيه و تنظيم آمار مورد لزوم جهت مقامات بهداشتي و درما ني 
6- همكاري در تجزيه و تحليل كيفي مدارك پزشكي با كميته هاي مربوطه
7- بررسي و تحقيق درباره بهبود  فرمهاي مدارك پزشكي ، روشهاي كار ، وسايل جا و مكان قسمت مدارك پزشكي 
8- تنظيم سيستم كنترل پرونده بيماران بستري
9- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق


چارت سازمانی درآمد و اسناد پزشکی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >