اموال


شرح وظایف:

1- حفظ و حراست اموال و تنظيم ليست اموال هر اتاق و الصاق به اتاقها
2- پلاك كوبي اموال و ثبت شماره آنها در صورتحساب اموال تنظيمي
3- تنظيم سياهه اموال موجود در استان يا شهرستان مربوطه در دفاتر اموال منقول و غير منقول
4- صدور اجازه نقل و انتقال اموال به واحدهاي تابعه و خروج آنها در مقابل در يافت حواله انبار و اخذ رسيد از متقاضي
5- تنظيم صورتحساب اموال اسقاط و تحويل آنها در موقع فروش يا معدوم نمودن طبق مقررات و آئين نامه اموال دولتي
6- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق


چارت سازمانی اموال
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >