گسترش شبکه


معرفی واحد گسترش شبکه:

واحد ستاد هماهنگي گسترش شبكه از جمله واحدهاي ستادي مركز بهداشت هر شهرستان است كه با ابزارهاي مديريتي ارتباط نزديك داشته و وظایفي از قبيل پيگيري و تامين نيروي انساني مورد نياز و تجهيزات اساسي متناسب با گسترش شبكه ،  وسعت و جمعيت منطقه را به عهده داشته و با برنامه ريزي صحيح و مناسب مي بايستي بهره وري مناسبي با حداقل امكان مادي و انساني داشته باشد همچنين نظارت و كنترل و سرپرستي توسعه واحدهاي بهداشتي درماني و نظارت بر كار كاركنان و هماهنگ كردن آنها و انجام اقدامات لازم در خصوص تامين نيازهاي پرسنلي كاركنان و ساير امور جاري از جمله وظائف اين واحد مي باشد . اين واحد از ابتداي شروع فعاليت مركز بهداشت فعال بوده و از اركان اصلي مركز بهداشت است .

 

   شرح وظایف :

    تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي در منطقه و نمايش آن در نقشه .

 بررسي و تطبيق شرايط جغرافيايي و جمعيتي منطقه با امكانات فني و پوشش واحدهاي بهداشتي و پيشنهاد اصلاح طرحهاي گسترش و يا تبديل واحدها .

   بررسي و تطبيق نيروي انساني منظور شده براي واحدها و پيشنهاد اصلاح تشكيلات آن .

  نظارت بر اجراي ضوابط گسترش واحدهاي بهداشتي ، ادغام خدمات و هماهنگي واحد هاي بهداشتي .

  تهيه و اجراي پروژه هاي تحقيقات كاربردي در زمينه هاي مربوط به نظام بهداشتي در منطقه. 

  مشاركت در آموزش دانشجويان گروه پزشكي و پيراپزشكي كه به واحدهاي بهداشتي اعزام مي شوند.

  مشاركت و پيگيري پروژه هاي جديد مربوط به سيستم خدمات .

 بررسي و تعيين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي بهداشتي منطقه و پيگيري تامين آنها .

 توزيع و اعزام نيروهاي مستعد خدمت و پيام آوران بهداشت سهميه مركز بهداشت منطقه و نظارت بر نحوه خدمت آنان .

 گزارش تنگناها و نارسائيهاي موجود و پيشنهاد راه حل مناسب.

 هماهنگي و همكاري با برنامه هاي جاري بهداشتي در منطقه .

همكاري با مركز آموزش بهورزي براي انتخاب و تربيت بهورزان بومي و اجرای برنامه های بازآموزی.

 نظارت بر آموزش كادر كمكي مورد نياز مركز بهداشت .

 انجام ساير دستورات مربوط به خدمات بهداشتي منطقه .

 تدوين و پيشنهاد و اجراي برنامه هاي آموزشی و آموزش ضمن خدمت براي كاركنان بهداشتي و مشاركت در اجراي آنها.

 نظارت بر اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرستان

 

 برنامه های جاری واحد در سال 91

 افزایش آگاهی بهورزان موجود در خانه های بهداشت

 افزایش سطح کیفی خدمات در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی

 نظارت بر اجرای برنامه پزشک خانواده در مراکز

  نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی ضمن خدمت پرسنل

  اجرای برنامه آموزشی بدو خدمت

  اجرای خدمات به جمعیت عشایر وارده به شهرستان

  افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی

  جمع آوری ، تجزیه و تحلیل آمارواحدها و تهیه شاخصهای ذیج حیاتی شهرستان

  گزارش و تجزیه و تحلیل آمار مرگ و میر شهرستان و طبقه بندی براساس علت مرگ

  نظارت بر اجرای برنامه رابطین سلامت در شهرستان

 استانداردسازی مراکز و خانه های بهداشت

 افزایش ضریب اشغال ردیف های تشکیلاتی شبکه

 زیباسازی مراکز شهری

 


چارت سازمانی گسترش شبکه
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >