بهداشت محیط و حرفه ای


معرفی واحد بهداشت محیط وحرفه ای: 

واحد بهداشت محیط وحرفه ای یکی ازواحدهای زیرمجموعه شبکه بهداشت ودرمان می باشد که عمده  وظایف آن دردوبعد اجرایی ونظارت می باشد. درامراجرا می توان به بررسی کیفی آب شرب شهروروستا، کنترل موازین بهداشتی موادغذایی، کنترل مراکزتهیه وتوزیع وفروش موادخوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وکارگاههای بهداشت حرفه ای، حذف جوش شیرین ازنان ،کاهش اثرات بلایای طبیعی و.... اشاره کرد. درزمینه نظارت می توان به نظارت بردفع بهداشتی فاضلاب، دفع بهداشتی زباله، بازدید وارائه نظرات کارشناسی درزمینه بهداشت مساجد، مدارس، سربازخانه ها و.... اشاره کرد.

واحد بهداشت محیط وحرفه ای شهرستان دیلم با هدف ارتقاء شاخصهای بهداشتی درشهرستان  فعالیتهای زیر را انجام می دهد:

  کنترل کیفی آب شرب شهر وروستا

  کنترل موازین بهداشتی موادغذایی

  کنترل ونظارت براماکن عمومی

  نظارت بردفع صحیح زباله وفاضلاب

   تامین بهداشت محیط به هنگام بروزسوانح وبلایای طبیعی

   نظارت برامربهسازی روستاها

   تشکیل پرونده جهت کارگاهها وانجام معاینات بهداشت حرفه ای جهت متصدیان کارگاهها

   نظارت برکارگاهها واماکن صنعتی

دیگر برنامه های واحد که بصورت مستمردرحال اجراء می باشد:

 1- اجرای طرح بسیج سلامت نوروز اراول اسفندماه تا 15 فروردین سال بعد جهت حفظ سلامت عموم مردم ومسافرین با اجرای بازرسی ونظارتهای روزانه بر اماکن فروش موادغذایی وعمومی، محلهای اسکان مسافرین، نظارت بربهداشت آب آشامیدنی، نظافت شهر، چگونگی دفع زباله، و...

    2-بازید بهداشتی ازمطبهای خصوصی شهرستان

   3- برگزاری جلسات شورای سلامت شهرستان هر دوماه یکبار با حضورکلیه مسئولین شهرستان

   4- اجرای فعالیتهای هفته بدون دخانیات درخردادماه جهت پیشگیری از استعمال دخانیات

   5- اجرای برنامه های آموزشی درسطح مدارس، صنوف وعموم مردم دررابطه با موضوعات مختلف بهداشت محیطی

    6-برگزاری کمیته بهداشت ودرمان درسوانح وحوادث غیرمترقبه شهرستان با حضور ادارات زیربط 

  7-پیگیری فعالیتهای کمیته سوانح وحوادث غیرمترقبه وتشکیل 2 تیم  12 نفره عملیاتی آماده، یک تیم 10 نفره مدیریت ویک تیم 10 نفره ارزیاب درشهرستان به منظور  8   8- آمادگی درجهت کاهش تلفات ناشی از سوانح وحوادث غیرمترقبه درشهرستان وسرعت بخشیدن به کیفیت فعالیتها

    9-پیگیری خرید وسایل وتجهیزات لازم جهت انبار سوانح وحوادث موجود درشبکه بهداشت

    10-توزیع صابون مایع وکیسه زباله در ایام اعتکاف دربین مساجد شهرستان

   11- بازدید از مدارس وارسال مشکلات موجود به اداره آموزش وپرورش شهرستان ومعاونت بهداشتی

    12-آموزش پزشکان جدید الورود به سیستم درخصوص فعالیتهای واحد

   13-پیگیری برگزاری مانور دورمیزی روستای عامری وارسال نتایج آن به استان

    14-تعطیلی مراکزمتخلف فروش مواد غذایی وکمپ های ترک اعتیادی که فاقد مجوز لازم می باشند.

    15-اجرای طرح ضربت موادغذایی درسطح شهرستان وجمع آوری موادغذایی غیر قابل مصرف انسانی

    16-پیگیری تهیه وتوزیع مصالح دربین خانوارهای روستایی جهت بهسازی توالتها

  17-نمونه برداری ازنان وآرد غنی شده شهرستان جهت بررسی کیفیت آنها ونظارت برنانوائیهای شهرستان جهت بهسازی این اماکن و کنترل حذف جوش شیرین درنانوائیها جهت حفظ سلامت مردم

    18-مکاتبه با مسئولین شهرستان درخصوص مشکلات بهداشتی موجود وپیگیری جهت حل انها

    19-پیگیری وبررسی شکواییه های مردمی

    20-تشکیل جلسه با اعضاء شورای اسلامی روستاها جهت حل مشکلات بهداشتی موجود در روستاها

  21-شناسایی کارگاهها و صنوف بهداشت حرفه ای ونظارت بهداشتی بر این اماکن جهت حفظ سلامت کارگران وجلوگیری از ایجاد بیماریهای شغلی درآنان با انجام معاینات تخصصی دوره ای

این واحد درحال حاضر دارای تعداد 2نفرکارشناس و 1نفرکاردان می باشد.   

 


چارت سازمانی بهداشت محیط و حرفه ای
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >