سلامت خانواده


 

معرفی واحد سلامت خانواده:

تامین ، حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات بهداشتی به گرو ه های آسیب پذیر جامعه از جمله زنان شوهر دار 49-10 سال ، کودکان زیر 8 سال و سالمندان از اهداف این واحد می باشد .

شرح وظايف كارشناس مسؤول واحد بهداشت خانواده - کارشناس برنامه مادران  ، تنظیم خانواده و سالمندان

هماهنگی با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه
 نظارت بر تهیه برنامه عملیاتی سالیانه واحد بهداشت خانواده
نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد سالیانه واحد بهداشت خانواده
 نظارت بر عملکرد پرسنل واحد
هماهنگی با سایر واحدهای ستادی
شرکت در جلسات ماهیانه مسؤولین واحدها
تأکید برنامه نظارتی ماهیانه واحد بهداشت خانواده
 پیگیری گزارشات بازدید کارشناسان واحد بهداشت خانواده
نظارت بر شاخصهای آماری برنامه های بهداشت خانواده استخراج شده از آمارهای ارسالی مراکز بهداشتی درمانی
عضویت در کلیه کمیته های مرتبط با واحد بهداشت خانواده
 نظارت بر اجرای برنامه های مادران، زنان، سالمندان، کودکان، تنظیم خانواده
نظارت بر عملکرد پرسنل واحدهای محیطی در زمینه برنامه های بهداشت خانواده
 نظارت بر برآورد میزان مکملهای تغذیه ای و داروهای بهداشتی مرتبط با واحد بهداشت خانواده
-درخواست داروهای بهداشتی و مکملها براساس شاخصهای بهداشت خانواده
همکاری با واحد ستاد گسترش جهت جابه جایی پرسنل بهداشت خانواده
 نظارت بر اجرای کارگاههای آموزشی واحد بهداشت خانواده
 نظارت بر مکاتبات واحد بهداشت خانواده و معاونت بهداشتی
 شهرستان TL و VAS برنامه ریزی جهت
 پیگیری دریافت حق الزحمه تنظیم خانواده از معاونت بهداشتی
بررسی نامه های مربوط به بهداشت خانواده یافتی از اتوماسیون اداری و پیگیری آنها

شرح وظايف كارشناس برنامه مادران:

 تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه مادران
 نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي مراقبتهاي ادغام يافته سلامت مادران
 تجزيه و تحليل و محاسبه شاخصهاي برنامه ماردان
- هماهنگي با واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي در خصوص برنامه مادران
 برنامه ريزي و تنظيم برنامه آموزشي برنامه مادران
 آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ رابطين متخصص ادارات ـ پرسنل جدید الورود و ... در زمينه برنامه مادران
 بررسي علل زايمان زودرس گزارش شده از مراكز شهري و روستايي
 عضويت در كميته مرگ و مير مادران
 هماهنگي تشكيل كميته بررسي مرگ و مير مادران و زايمانهاي زودرس به صورت فصلي
 تهيه و تنظيم مطالب آموزشي ـ‌ جزوه آموزشي برنامه مادران
هماهنگي با مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي جهت برگزاري كلاس آموزشي وي‍ژه مادران در دوران بارداري و پس از زايمان
 درخواست تجهیزات مورد نیاز مراکز، و خانه های بهداشت جهت رفع کمبودها
نظارت بر فعالیتهای بخش زایشگاه


شرح وظايف كارشناس برنامه تنظیم خانواده:

-تهيه برنامه عملياتي ساليانه برنامه تنظيم خانواده
- نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي صحيح برنامه تنظيم خانواده
- جمع بندي آمار ارسالي از مراكز محيطي
-  ارسال آمار به واحد بهداشت خانواده معاونت بهداشتي به صورت فصلي
- برنامه ريزي و تنظيم برنامه كارگاه¬ها و كلاسهاي آموزشي برنامه تنظيم خانواده
- هماهنگي با مسؤولين مافوق جهت تقدير از پرسنل فعال در برنامه تنظيم خانواده
- تهيه مطالب آموزشي در زمينه برنامه تنظيم خانواده
- ارسال مطالب آموزشي جهت چاپ در روزنامه هاي محلی
- آموزش پرسنل ستادي ـ رابطين متخصص ادارات مربيان و سوادآموزان نهضت، مربيان مهدكودك و پرسنل جديدالورورد
- برآورد ميزان داروهاي پيشگيري از بارداري
-  نظارت بر درخواست داروهاي پيشگيري از بارداري مراکزبصورت ماهانه
- نظارت بردرخواست دارويي شهرستان
- برنامه ريزي جهت معرفی افراد جهت انجام وازكتومي وتوبکتومی در شهرستانهای مجاور
- جمع بندي آمار TL و VAS هر سه ماه
- همكاري در برآورد حق الزحمه پرسنل گذارنده IUD و فعال در برنامه TL و وازكتومي هر سه ماه
- برنامه ريزي جهت اجراي ساليانه هفته جهاني تنظيم خانواده
- هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته مذكور

شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت سالمندان:

تهيه و تنظيم برنامه عملياتي ساليانه سلامت سالمندان
- تهيه و تنظيم گزارش عملكرد برنامه سلامت سالمندان به صورت فصلي و ساليانه
- تنظيم و هماهنگي جهت اجراي برنامه هاي روز جهاني سالمندان
- نظارت بر عملکرد واحدهای محیطی در زمینه اجرای برنامه سلامت سالمندان
- دريافت آمار ارسالي از مراكز و خانه هاي بهداشت
-  بررسي آمارهاي دريافتي از واحدهاي محيطي
- ارسال پسخوراند در زمينه آمارهاي بررسي شده به مراكز و خانه هاي بهداشت
- ارسال آمار فصلي برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه
- هماهنگي با واحد سالمندان گروه سلامت خانواده و جمعيت دانشگاه و كارشناس مسؤول برنامه
- آموزش پرسنل محيطي، ستادي رابطين متخصص ادارات در زمينه سلامت سالمندان (طبق برنامه عملياتي و يا براساس مناسبتهاي تقويمي(
- هماهنگي با واحد مشاركتها و دعوت رابطين بهداشتي ادارات و ارگانها جهت شركت در كميته سالمندان
- عضويت در كميته سلامت سالمندان
- آموزش سالمندان
- تهیه فرمهای مربوط به آموزش سالمندان (فرمهای آموزش دیده، اطلاعات ماندگار، رفتار نسبتاً پایدار(
- دریافت آمار ارسالی آموزش دیده
- دریافت آمار ارسالی اطلاعات ماندگار
- دریافت آمار ارسالی رفتار نسبتاً پایدار
- ارسال آمار آموزشی برنامه سالمندان به واحد سالمندان ستاد دانشگاه


شرح وظايف كارشناس برنامه سلامت كودكان:

  - تهيه برنامه عملياتي ساليانه كودكان
- برنامه ريزي و تنظيم كارگاههاي آموزشي برنامه كودكان
- نظارت بر عملكرد پرسنل واحدهاي محيطي در زمينه اجراي برنامه كودكان (شيرمادر ـ كودك سالم ـ‌ مانا   )
- محاسبه شاخصهاي بهداشتي برنامه كودكان
- آموزش پرسنل محيطي ـ ستادي ـ رابطين متخصص ادارات و ... در زمينه برنامه كودكان
- تهيه مطالب آموز شي و پمفلت آموزشي كودكان
- عضويت در كميته كودك سالم
- عضويت در كميته شيرمادر
- عضويت در كميته مانا (مراقبت¬هاي ادغام يافته ناخوشيهاي اطفال )
- عضويت در كميته مرگ كودكان 59-1 ماهه
- هماهنگي جهت تشكيل كميته هاي كودك سالم ـ شيرمادر ـ مانا ـ‌مرگ كودكان 59-1 ماهه
- تكميل چك ليست ارزيابي بخش اطفال بيمارستان
- ورود اطلاعات مربوط به ارزيابي بيمارستان در نرم افزار مربوطه
- نظارت بر فعاليت مراکز درراستای مشاوره شيردهي
-  تشکیل کمیته تجویز شیر مصنوعی و صدور کوپن شیر مصنوعی
- ورود اطلاعات مربوط به كودك سالم و مانا در نرم افزار مربوطه
- جمع آوري فرمهاي تكميل شده موارد مرگ كودكان 59-1 ماهه
- ورود اطلاعات مربوط به مرگ كودكان 59-1 ماهه در نرم افزار مربو طه
- ارسال گزارش مرگ كودكان 59-1 ماهه در منطقه تحت پوشش به معاونت بهداشتي
- برآورد ميزان مكمل آهن و مولتي ويتامين جهت كودكان زير 2 سال
- برنامه ريزي جهت بزرگداشت ساليانه هفته جهاني ترويج تغذيه با شيرمادر
- هماهنگي با واحدهاي محيطي جهت اجراي برنامه هاي آموزشي طي هفته مذكور
- تهيه گزارش فعاليتهاي انجام شده و ارسال به معاونت بهداشتي
- هماهنگی با امور دارویی جهت نظارت بر تهیه و توزیع اقلام دارویی شیر مصنوعی و مکملهای مربوط به برنامه کودکان
- هماهنگي با بیمارستان و معرفي پرسنل جهت گذراندن دوره احياء نوزاد
- هماهنگي با بیمارستان و معرفي پزشكان جهت گذراندن دوره احياء نوزاد
 -عضویت در کمیته مرگ و میر نوزادان
    

   


چارت سازمانی سلامت خانواده
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >