لیلتین


 

معرفی خانه بهداشت لیلتین
خانه بهداشت لیلتین دارای جمعیت 617 نفر و 152 خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته          می باشد. این خانه بهداشت دارای 3 روستای قمر به نامهای چاه تلخ، بویرات و شیخ زنگی می باشد.

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: امام حسن  

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی: 9 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1366        

سال احداث ساختمان کنونی:  1369

آدرس: بخش امام حسن-دهستان لیراوی مرکزی-روستای لیلتین

تلفن: 07724382042


چارت سازمانی لیلتین
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >