حصار


 

معرفی خانه بهداشت حصار
خانه بهداشت حصار دارای جمعیت 957نفر و 229خانوار بوده مجری برنامه پزشک خانواده و دارای یک روز دهگردشی پزشک و ماما درهفته       می باشد. این خانه بهداشت دارای 3 روستای قمر به نامهای گاودار، مال میر و بنه احمدان می باشد.

 

تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی: امام حسن    

فاصله تا مرکز بهداشتی درمانی : 2 کیلومتر

سال تأسیس خانه بهداشت:  1368     

سال احداث ساختمان کنونی:  1372

آدرس: بخش امام حسن- دهستان لیراوی مرکزی- روستای حصار

تلفن: 07724383121


چارت سازمانی حصار
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >