آموزشگاه بهورزی


 

معرفی آموزشگاه:

با توجه به بعد مسافت شهرستان با شهرستان گناوه آموزش دانش آموزان بهورزی منطقه درآموزشگاه بهورزی گناوه صورت می گیرد ولی باتوجه به نیاز سیستم به یک مرکز آموزشی توانمند وجود برنامه های آموزشی بدوخدمت نیروها و بازآموزی بهورزان این مرکز فعال می باشد.

شرح وظایف:

 پذیرش بهورز

 اجرای برنامه های آموزش نظری-علمی و کارآموزی جهت بهورزان

 نیازسنجی آموزشی از بهورزان در طی سال

 طراحی و برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی غیرحضوری بهورزان و برگزاری آزمون

 تشکیل کمیته آموزشی با حضور مربیان

 شرکت در جلسات ادغام برنامه های جدید و همکاری و مشارکت در اجرای برنامه ها و انتقال آموزش به سایر رده ها

 برگزاری کلاسهای عملی و مهارتها آموزی جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند

مشارکت در نظارت بر عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

 نظارت مستمر بر فعالیت پرسنل خانه های بهداشت

 مشارکت د رکمیته های آموزشی و اجرایی مرکز بهداشت شهرستان

 همکاری با مرکز بهداشت در راه اندازی خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی جدید  


چارت سازمانی آموزشگاه بهورزی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >