اداره امور عمومی


 معرفی اداره امور عمومی:

اداره امور عمومی ازجمله واحدهای زیر مجموعه شبکه بهداشت می باشد که از سال 87 بر اساس چارت سازمانی شبکه مستقل شده و فعالیتهای خود را در دو حوزه اداری و مالی انجام می دهد.هدف از استقلال واحد امور عمومی اجرای برنامه ها و سیاستهای کلی اداری و مالی، برنامه ریزی و نظارت بر واحدهای زیرمجموعه جهت رسیدن به اهداف سازمانی  می باشد.

واحدهای زیرمجموعه در بخش اداری شامل کارگزینی،دبیرخانه و بایگانی و در حوزه مالی شامل امور مالی،کارپردازی،درآمد و اسناد پزشکی،انبار کالا ،انبار دارو،اموال می باشد. 

شرح وظایف رییس اداره امور عمومی:

 نظارت بر انجام كليه فعاليتهاي مالي و مراقبت در حفظ و رعايت مقررات مربوطه
 نظارت بر تنظیم اسناد حسابداری و دریافت و پرداخت و درآمد با رعایت مقررات مالی و تنظیم لیست حقوق کارکنان
 تنظیم و نگهداری حسابهای دریافت و پرداخت و نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات
 نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه و اسناد خرید صورت اموال و حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول
 مراقبت در نگهداری و توزیع کالاو ملزومات خریداری شده و کنترل موجودی انبار
  مراقبت در انجام سریع ثبت و توزیع و تحریر نامه های وارده و صادره
 کنترل حضور و غیاب کارکنان تحت سرپرستی
 نظارت و انجام امور پرسنلی کارکنان و صدور و ابلاغ مرخصی ، ماموریت و غیره
 انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق


چارت سازمانی اداره امور عمومی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >