امور مالی


شرح وظایف:

1- نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها برطبق قانون و ضوابط مربوطه
2-حفظ اسناد و دفاتر مالی
3-نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
4-مسئولیت تامین اعتبار در حدود اعتباراتی که از طرف دستگاه اجرائی تعیین و توسط ذیحسابی دانشگاه ابلاغ می گردد،پس از تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه
5-پرداخت کلیه هزینه ها در حدود اعتبارات ابلاغی پس از طی مراحل تشخیص و نامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و  تطبیق با قوانین و مقررات مربوطه
6- کنترل و رسیدگی برکلیه پیش پرداختها و واگذاری تنخواه گردان موقت به کاربرداپزان براساس اعتبارات ابلاغی با رعایت دستورالعمل مربوطه و مراقبت برواریز بموقع آنها
7-نظارت بر وصول درآمدها و مطالبات شبکه مربوطه و نیز وصول و ارسال مالیاتهای تکلیفی و سایر کسورات قانونی در موعد مقرر
8-رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
9-نظارت براجرای بودجه دستگاه و اظهار نظر در مورد نحوه اجرا
10-تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات مالی و فرمهای محاسباتی گزارشهای لازم و بودجه تفضیلی
11- پرداخت بموقع کلیه مطالبات پرسنلی در صورت وجود اعتبار مصوب و ابللاع شده از طریق دستگاه مربوطه


چارت سازمانی امور مالی
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >